Giorgia Lagosti

“Gli Sparidi” – Ravenna (TecnoHelp) – Marzo 2015